ads
އެމްޕީއެލް އިން އާރްއޭސީއެލް އަށް އެހީތެރިވާން އެއްބަސްވެއްގައި ސޮއިކުރުން - ފޮޓޯ: އާރްއޭސީއެލް
އެމްޕީއެލް އިން އާރްއޭސީއެލް އަށް އެހީތެރިވާން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
އެއާޕޯޓްތަކަށް ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ހާލަތެއްގައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އާރްއޭސީއެލް) އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި އާރްސީއެލް ފަރާތުން އިއްޔެ ސޮއިކުރެއްވީ ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު މުބީނެވެ. އެމްޕީއެލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ވަޖީހު އިބްރާހީމެވެ. 

ރީޖަނަލްސް އެއާޕޯޓުން ބުނީ އެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެއާޕޯޓަށް ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ހާލަތެއްގައި އެއާޕޯޓް އޮޕަރޭޝަނަލް ހާލަތަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ކަނޑާއި އަދި އެއްގަމު މަގުން ބޭނުން ކުރަން ޖެހިދާނެ އެކި ކަހަލަ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް އެމްޕީއެލްގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ އެއް ބޭނުމަކީ އެމަޖެންސީ ހާލަތެއްގައިވެސް އާރްއޭސީއެލް އިން އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ހިދުމަތްތައް ބުރުލެއް ނާރާ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ މަގު ފަހިކުރުން ކަމަށްވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް