ads
ކިޓްކެޓް މިލްކްޝޭކް
ސީއެންއެމް ބަދިގެ: ކިޓްކެޓް މިލްކްޝޭކް
ރޯދަ މަސްވެސް ނިމުނީ އެވެ. ރޯދަ މަހުން މިއަދު މީ ފަހު ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދު ތަފާތު ކޮށްލަން "ސީއެންއެމް ބަދިގެ" އިން މި ގެނެސްދެނީ މީރު ފިނި ހެލްތީ ބުއިމެކެވެ. "ކިޓްކެޓް މިލްކްޝޭކް" ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތެވެ. ފަށަން ހިނގާށެވެ.

ބޭނުންވާތަކެތި:

 ޗޮކްލެޓް އައިސްކްރީމް (2 ސްކޫޕް)

 ކިޓްކެޓް ޗޮކްލެޓް (4 ސްޓިކް)

 4 އައިސްކިއުބް

 1 ޖޯޑު ކިރު (ފިނިކޮއްފައި)

 1 ސައިސަމްސާ ހަކުރު

 ވިޕިން ކްރީމް

 ޗޮކްލެޓް ސިރަޕް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެފުރަތަމަ އައިސްކްރީމް، ކިރު، ހަކުރު، ޗޮކްލެޓް އަދި އައިސްކިުބް ކޮޅު އެޅުމަށްފަހު މިކްސްޗަރ ކޮއްލާށެވެ. ދެން ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކޮށް މިކްސްޗަރ އިން ގިރާލާށެވެ. އޮމާންވާ ވަރަށް ގިރައިލުމަށްފަހު، އައިސްއަލަމާރިއަށް ލައި، 60 މިނެޓަށް ފިނިކޮށްލާށެވެ. މިހާރުމިވަނީ ކިޓްކެޓް މިލްކްޝޭކް ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ. ސާވް ކުރާއިރު، ކޮންމެ ތައްޓަކަށް އައިސްކިއުބް ކޮޅެއް އަޅާލާށެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް