ads
ބަރަބޯ މަސްހުނި - ފޮޓޯ: ލޮނުމެދު
ސީއެންއެމް ބަދިގެ: ބަރަބޯ މަސްހުނި
މިއަދު ތަފާތު ކޮށްލަން "ސީއެންއެމް ބަދިގެ" އިން މި ހަދަނީ ވަގުތަށް ބަލާއިރު، އަވަހަށް ނިންމާލެވޭނެ ރެސިޕީ އެކެވެ. މިއީ ރޯދަވީއްލާ ގަޑީގައި ރޮއްޓާއި ޖަހައިގެން ކާން ވަރަށް ކަމުދާނެ މަސްހުންޏެކެވެ. ރަމަޟާންމަހު ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ މަސްހުނި ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަނެއްކާވެސް މިއޮތީ އާ ރެސިޕީއެކެވެ. މިފަހަރު ބަރަބޯ މަސްހުންޏެވެ.

3 މީހުންނަށް ވާވަރަށް ބަރަބޯ މަސްހުނި ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 މެދު ސައިޒުގެ ފިޔާ

3 ހިކަނދިފަތް

¼ ގިތެޔޮމިރުސް (ނޫނީ ބޭނުން ވަރަކަށް)

¼ ލުނބޯ (ނޫނީ ބޭނުން ވަރަކަށް)

¼ ސައިސަމުސާ ލޮނު (ނޫނީ ބޭނުން ވަރަކަށް)

½ ޖޯޑު ހުނި

1 މަސްދަޅު

1 ޖޯޑު ފެނުކައްކާފައި ހުރި ބަރަބޯ (ރަނގަޅަށް ފުރާނާފައި)

ކުޑަ ލޮނު ކޮޅެއް 

ކުޑަ އަސޭ މިރުސް ކޮޅެއް

ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް:

ފިޔާ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް، އަސޭމިރުސް އަދި ލޮނު އެއްކޮށް ފިޔާކޮޅު މަޑުވެލަންދެން މޮޑެލާށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ހުނިކޮޅު އަޅައި މޮޑެލާށެވެ. އަދި މަސްކޮޅާއި ލުނބޯހުތް އަޅައި މޮޑެލާށެވެ. އެއަށްފަހު، ބަރަބޯ ކޮޅު އަޅާފައި ރަނގަޅަށް މޮޑެލާށެވެ. ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ރަހަ ބަލާލާފައި ބޭނުން ގޮތަކަށް ލޮނު ހެޔޮވަރު ކޮށްލާށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް