ads
ފިލްމީތަރި މަރިޔަމް އައްޒަ: ފޮޓޯ އިންސްޓަގްރާމް އައްޒަ
އައްޒަގެ އީދު ނިޔަފަތިތައް ދެކުނިންތަ؟
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިލްމީތަރި މަރިޔަމް އައްޒަ އީދަށް ނިޔަފަތިތަކުގައި ޖައްސާފައިވާ ކުލަ އޭނާއަމިއްލައަށް ވަރަށް ކަމުދާކަމަށް އެނާ ބުނެެފިއެވެ.

އައްޒަބުނީ އޭނާގެ ނިފަތި ތަކުގައި ކުލަޖައްސާފައިވަނީ "ގްލިޓްޒީ ސެލޫން" އިން ކަމަށެވެ. 

އޭނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ އެނާގެ އެކި އިނގިލީގައި އެކި ކުލަ ޖައްސައި، ކޮންމެ އިނގިއްޔެއްގައިވެސް ނަލަކުރުމުގެ ގޮތުން ޕޮކާ ޑޮޓްސް ޖަހައިގެން ޒީނަތްތެރިކޮށްފައިވާ ތަނެވެ. 

"އީދު ނިޔަފަތި ތަކުގެ ހުރިހާ ކުލަތަކެއް ދެކެވެސް ވަރަށް ލޯބިވޭ،" އައްޒަ ބުންޏެވެ.

your imageއައްޒަގެ އީދު ނިޔަފަތިތައް

އައްޒަ ވަނީ އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ބައެއް ތަރިންނާއެކު ރ. މާކުރަތަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އެރަށަށް އައްޒަ އާއެކު ދަތުރުކުރި ތަރިންގެ ތެރޭގައި ފަރީލާ ، ޖާދު އަދި ކުޑަ ސޮބާ ހިމެނެއެވެ. އައްޒަ ބުނީ މަޖާބަޔަކާއެކު މަޖާ އީދެއް ރޭ ނިންމާލާފައިވާކަމަށެވެ.

10%
ކަމުގޮސްފި
6%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
36%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
48%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް