ads
ރިޗާ ޗާދާ
އޮމާން އަދި ރީތި ހަންގަޑެއް ހޯދުމަށް ރިޗާ ޗާދާގެ ބައެއް އިރުޝާދުތައް
ރިޗާ ޗާދާ އަކީ ފުކްރޭ، މަސާން، އަދި ގޭންގްސް އޮފް ވަސީޕޫރު ފަދަ ފިލްމުތަކުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ އިންޑިއާގެ ބަތަލާއެކެވެ.

އޭނާއަކީ ރީތިކަމަށް ލޯބިކުރާ މީހެކެވެ. އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނެތް ހަންގަނޑެއް ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ އިރުޝާދުތަކާއި އުކުޅުތައް ހިއްސާ ކުރަން ވަރަށް ލޯބިކުރާ ތަރިއެކެވެ.

ދާދި ފަހުން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޗަދާ ވަނީ އޮމާން ވިދާ ހަންގަނޑެއް ހޯދުމަށް އޭނާ އެންމެ ގަޔާވާ ބައެއް ފަރުވާތައް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. މިއީ އޭނާގެ އިރުޝާދުތަކެކެވެ.

ޔޯގަޓާއި ރީދުލުން ހަދާފައިވާ ފޭސް މާސްކެއް ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ބޭނުން ކުރާށެވެ. ޔޯގަޓަކީ ހަމުގެ މަރުވެފައިވާ ސެލްތައް ނައްތާލުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ގުދުރަތީ އެކްސްފޯލިއޭޓަރަކަށް ވާއިރު، ރީނދުލުގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑު ތެތްކޮށްދީ ކާނާ ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ގިނައިން ފެން ބޯށެވެ. ހައިޑްރޭޓް ވެފައި ހުރުމަކީ ދުޅަހެޔޮ ހަންގަނޑަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ދުވާލަކު އަށް ބިއްލޫރި ފެން ބުއިމަށް އަމާޒު ހިފާށެވެ.

އެކަށީގެންވާ ނިދި ހޯދާށެވެ. ރަނގަޅަށް އަރާމުކޮށްފައި ހުންނައިރު، ހަންގަނޑު އަމިއްލައަށް މަރާމާތުވެ، އެންމެ ރަނގަޅަށް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ. ރޭގަނޑަކަށް ހަތް ގަޑިއިރާއި އަށް ގަޑިއިރާއި ދެމެދުގެ ނިދުމަކަށް އަމާޒު ހިފާށެވެ.

ދުޅަހެޔޮ ކާނާ ކެއުމާއެކު ގިނައިން މޭވާ، ތަރުކާރީ، އަދި ހޯލް ގްރޭންސް ކެއުމަކީ ހަންގަނޑަށް  ނާ ލިބިގަތުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމާއި މާގިނައިން ބަނގުރާ ބުއިމުން ދުރުހެލިވާށެވެ. މި އާދަތަކުގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑަށް ގެއްލުންދީ މުސްކުޅި ގޮތަކަށް ފެންނަން ހުރެއެވެ.

ޗައްދާ ވަނީ އޭނާ އެންމެ ގަޔާވާ ރީތިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ވެސް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. މިއީ އޭނާގެ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މަދު ކަންތައްތަކެކެވެ.

ކްލީންސާ: މޫނުމަތިން ނަޖިހާއި ތެލާއި މޭކަޕް ނައްތާލުމަށް ހާބަލް ކްލީންސަރެއް ބޭނުންކުރެއެވެ.

މޮއިސްޗަރައިޒާ: އޭނާގެ ހަންގަނޑު ހައިޑްރޭޓް ކުރުމަށް އަބަދުވެސް މޮއިސްޗަރައިޒާއެއް ބޭނުން ކުރެއެވެ.

ސަންސްކްރީން: ކޮންމެ ދުވަހަކު އޭނާ ސަންސްކްރީމް ބޭނުންކުރެއެވެ. ވިއްސާރަ ދުވަސް ދުވަހުވެސް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. 

ޗައްދާގެ ޓިޕްސް އާއި ޓްރިކްސް ތަކަކީ ސާދާ އަދި ތަބާވާން ފަސޭހަ އިރުޝާދުތަކެކެވެ. އޭނާގެ ލަފާއަށް ތަބާވުމުން އަބަދުވެސް ބޭނުންވި އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނެތް ހަންގަނޑެއް ލިބިގެންދެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް