ads
ކަޅު، ނޫ، އަދި އަޅި ލިސްޕްޓިކް މަޝްހޫރު ވަނީ
ކަޅު، ނޫ، އަދި އަޅި ލިސްޕްޓިކް މަޝްހޫރު ވަނީ
ކަޅު، ނޫ، އަދި އަޅި ކުލައިގެ ލިޕްސްޓިކް މަގުބޫލުކަން ހޯޑަދަން ފަށައިފިއެވެ.

ރީތިކަމުގެ ދުނިޔެ މެދުނުކެނޑި ތަރައްގީވަމުން އަންނައިރު، "ވީއާޑް" ނުވަތަ "އަންކޮންވެންޝަނަލް" ކަމަށް ބެލެވޭ ކަންތައްތައް ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. މި ފަހަކަށް އައިސް ކަޅު، ނޫ، އަދި އަޅި ކުލަ ފަދަ "އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ކުލަތަކުގެ" ލިޕްސްޓިކްތަކުގެ މަގުބޫލުކަން މިވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

މިފަދަ ލިޕްސްޓިކްސް ކުލަތައް މަޝްހޫރުވާ ބައެއް ސަބަބުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ސަބަބުން މީހުންނަށް އެމީހުން އެކި ސިފަސިފައިގައި ތަޖުރިބާ ކުރުމަށް ފަސޭހަ ވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމެވެ. ކުރިން ލިޕްސްޓިކްގެ އާ ކުލައެއް ޓްރައިކޮށްލަން ބޭނުންނަމަ ފިހާރައަކަށް ގޮސް ގަންނަން ޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު، އިންސްޓަގްރާމް ނުވަތަ ޓިކްޓޮކް މެދުވެރިކޮށް ސްކްރޯލް ކުރުމުން އެހެން މީހުންގެ ގައިގައި ތަފާތު ކުލަތައް ހުންނަ ގޮތް ފެނިގެންދެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އާ ކަމެއް ޓްރައި ކުރުމުގެ ރިސްކް ނަގަން ގިނަބަޔަކު ބޭނުންވެއެވެ.

ދެވަނަ ކަމަކީ ރީތިކަމުގެ ސިނާއަތް ދަނީ ގިނަ އައު ބްރޭންޑުތަކެއް އަންނަނީ ތައާރަފްވަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން ގިނަ މޭކަޕް ބްރޭންޑްތަކުން ލިބެނީ ހަމައެކަނި ލިމިޓެޑް ރޭންޖެއްގެ ކުލަތަކެއް ކަމުން ގިނަ ފަހަރަށް ތަފާތުކުލައެއް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުލިބެއެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ކަޅު، ނޫ، އަދި އަޅި ކުލައިގެ ޝޭޑްތަކުގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ލިޕްސްޓިކް ނެރޭ ބްރޭންޑްތައް ވެސް ގިނަ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލޯބިވާ ކުލައެއް ހޯދުމަށް ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އާދަޔާ ހިލާފު ލިޕްސްޓިކްތަކަކީ ވަރަށް މަޖާ އެއްޗަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ލިޕްސްޓިކްއަކީ ތިބާގެ ސިފައަށް ޕޮޕް އޮފް ކުލައެއް އިތުރުކޮށްދޭނެ އެއްޗެކެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް