ads
ޕެޑިކިއު
ސެލޫން ފެންވަރުގެ ޕެޑިކިއުއެއް ގޭގައި ދޭނެގޮތް
އަމިއްލައަށް ގޭގައި ޕެޑިކިއުއާއެއް ދިނުމަކީ ފައިގެ ސިފަ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ވަރަށް މޮޅު ކަމެކެވެ.

އަބަދުވެސް ސެލޫނަކަށް ޕެޑިކިއޫ ހެދުމަށް ދާން ޖެހޭއިރު، ގޭގައި އަމިއްލައަށް ވެސް ޕެޑިކިއޫ އެއް ދިނުމަކީ ވެސް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. 

ގޭގައި ޕެޑިކިއު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ މަދު އަސާސީ ސާމާނު ބޭނުންވާނެއެވެ. 

 • ބެސިން ނުވަތަ ބާތު ޓަބެއް
 • ހޫނު ފެން
 • އެޕްސޮމް ސޯލްޓްސް ނުވަތަ ބާތު ސޯލްޓްސް 
 • އެސެންޝިއަލް އޮއިލް 
 • ފައި ގޭނުމަށް ފީޓް ފައިލް ނުވަތަ ޕިއުމިސް ސްޓޯން 
 • ބޮޑީ ސްކްރަބް
 • ފޫޓް ކްރީމް ނުވަތަ ބޮޑީ ބަޓަރ/ކްރީމް
 • ކިއުޓިކަލް އޮއިލް 
 • ނިޔަފަތި ކަނޑާ ދަތި، ކިއުޓިކަލް ނިޕާ، ކިއުޓިކަލް ޕުޝާ އ
 • ޓޯ ސެޕަރޭޓާ
 • އެސިޓޯން ނުވަތަ ނެއިލް ޕޮލިޝް ރިމޫވާ
 • ކޮޓަން ޕެޑްސް (ކަފަ ބޯޅަ)
 • ނޭލް ޕޮލިޝް

ފައި ތައްޔާރުކޮށްލާށެވެ. ފަށާނީ ތިމާގެ ބެސިން ނުވަތަ ބާތު ޓަބް ހޫނު ފެން ފުރައިގެން އެޕްސޮމް ނުވަތަ ފާޚާނާ ލޮނުތަކާއި ތިމާ ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ތެޔޮ އަޅައިގެންނެވެ. 

އެޕްސޮމް ލޮނުން ނުބައި ވަސް ދުވާ ފައި ތާޒާ ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ. 3-5 މިނެޓް ވަންދެން ފެނުގައި ފައި ފޯކޮށްލާށެވެ. 

ފައި ފޮޅާލާށެވެ. ފައި މަޑުވުމުން ފީޓް ފައިލް ނުވަތަ ސްޓޯން ބޭނުންކޮށްގެން ހަމުގެ މަރުވެފައިވާ ސެލްތައް ގާނާލާށެވެ. 

ފައި ތެތްކޮށްލާށެވެ. މަރުވެފައިވާ ހަންތައް ގާނާލުމަށްފަހު ފައިގައި ބޮޑީ ސްކްރަބެއް އުނގުޅާށެވެ. މިއީ ހަމުގެ މަރުވެފައިވާ ސެލްތައް ބާކީ ހުރި ތަންތަން ނައްތާލައި، ފައި މަޑުވެ އޮމާން ކަމުގެ އިހުސާސް ކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ. ދެން ފައިގައި ފޫޓް ކްރީމް ނުވަތަ ބޮޑީ ބަޓަރ/ކްރީމް އުނގުޅާށެވެ. މިއީ ހަންގަނޑު ހައިޑްރޭޓްކޮށް މަޑުމައިތިރި އަދި ލުއިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

ނިޔަފަތި ޓްރިމް ކޮށްލާށެވެ. ނިޔަފަތިތައް ބޭނުންވާ ދިގުމިނަކަށް ނިޔަފަތި ޓްރިމް ކުރުމަށް ނިޔަފަތިކަނދާ ދަތި ބޭނުން ކުރާށެވެ.

ނިޔަފަތި ފައިލް ކޮށްލާށެވެ. ނިޔަފަތިތައް ބޭނުންވާ ބައްޓަމަކަށް ފައިލް ކުރުމަށް ނެއިލް ފައިލް ބޭނުން ކުރާށެވެ.

ނޭލް ޕޮލިޝް އުނގުޅާށެވެ. ނޭލް ޕޮލިޝް އުނގުޅަން ބޭނުން ނަމަ މިހާރު އެކަން ކުރާށެވެ. ފުރަތަމަ ބޭސް ކޯޓެއް އުނގުޅުމަށްފަހު ދެ ކޯޓެއް ޕޮލިޝް އާއި ޓޮޕް ކޯޓެއް ޖަހާލުން ޔަގީން ކުރައްވާށެވެ.

ޕެޑިކިއު ގޭގައި ހަދާއިރު ސަމާލުވާންވީ ބައެއް ކަންކަން: 

ފައިގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ކަނޑައިގެން ގޮސްފައި ނުވަތަ ހުޅުވިފައިވާ ޒަހަމެއް ހުރިނަމަ ފައި ތެމިލުމުގެ ކުރިން ބެންޑޭޖަކުން ނިވާކުރުން ޔަގީން ކުރަންވާނެއެވެ.

ހަންގަނޑު ހިކިފައިވާނަމަ ފޫޓް ކްރީމް ނުވަތަ ބޮޑީ ބަޓާ/ކްރީމްގެ ބޯ ފަށަލައެއް އުނގުޅަން ޖެހިދާނެއެވެ.

ހަންބޯފެވައި ހުންނަނަމަ ފޫޓް ފައިލް ނުވަތަ ޕިއުމިސް ސްޓޯން އިތުރަށް ވަރުގަދައަށް ބޭނުން ކުރަން ޖެހިދާނެ އެވެ.

އަމިއްލައަށް ޕެޑިކިއުއާ ދިނުމަށް އަލަށް ފަށާނަމަ، ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޕްރެކްޓިސްއެއް ބޭނުންވެދާނެއެވެ. ފުރަތަމަ މަދު މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ކަންބޮޑު ނުވާށެވެ. ކުޑަކޮށް ޕްރެކްޓިސް ކޮށްލުމުން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަމިއްލައަށް ސެލޫން ފެންވަރުގެ ޕެޑިކިއުރެއް ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް