ads
ފަސޭހައިން ގޭގައި ތައްޔާރުކޮށްލެވޭނެ ރައްކާތެރި ފޭސް ކްލިންސާއެއް
ފަސޭހައިން ގޭގައި ތައްޔާރުކޮށްލެވޭނެ ރައްކާތެރި ފޭސް ކްލިންސާއެއް
ފޭސް ކްލިންސާއާކީ މޫނު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. ގިނަ ފަހަރު ކެމިކަލް އެކުލެވޭ ކްލިންސާ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑަށް ގެއްލުންވެއެވެ.

މިހެންކަމުން އަމިއްލައަށް ފަސޭހައިން ގޭގައި ފޭސް ކްލިންސާއެއް ހަދައިގެން ބޭނުންކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާ ބޮޑެވެ. ސަބަބަކީ ތަފާތު ކެމިކަލްތަކާއި، ސާފުތާހިރުކަން އިތުރުވުމެވެ.

މި ހިއްސާކޮށްލަނީ ގިނަބަޔަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބޭނުންކޮށްލަން ރައްކާތެރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ފޭސް ކްލިންސާއެކެވެ. ނަމަވެސް މި ކްލިންސާ ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން ހަނގަނޑުގައި ކުޑައެތިކޮޅެއް ހާކާލައި ދެ މިނެޓެއްހާއިރު މަޑުކޮށްލައިގެން ޓެސްޓުކޮށްލަން ވާނެއެވެ. 

ހަނީ އެންޑް ޔޯގަޓް ފޭސް ކްލީންސާ:

ބޭނުންވާ ތަކެތި ތަކެތި:

މާމުއި

އާދައިގެ ޔޯގަޓް (ފޮނި ނުކުރާ)

އިރުޝާދު:

ކުޑަ ތަށިގަނޑެއްގައި 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މާމުޔާއި 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އާދައިގެ ޔޯގަޓް އެއްކޮށްލާށެވެ.

ރަނގަޅަށް އޮމާން ވަންދެން ގިރާލާށެވެ. 

ފޭސް މާސްކު އަޅާނެ ގޮތް: 

މޫނު ފެނުން ތެތްކޮށްލާށެވެ.

މި ކްލިންސާ ވަށްކޮށް މޫނުގައި އުނގުޅަމުން މޫނު މަސާޖުކުރަމުން ގެންދާށެވެ. 

ތެޔޮ އަދި މޭކަޕް ޖަމާވާ ސަރަހައްދުތަކަށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދޭށެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 1-2 މިނެޓް ވަންދެން މަސާޖު ކުރަމުން ގެންދާއިރު، ކްލީންސަރ އިން ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި މޫނު ސާފުކޮށްލާނެއެވެ.

ތާފަނާ ފެނުން ރަނގަޅަށް މޫނު ދޮވެލާށެވެ.

ސާފު ތުވާއްޔަކުން މަޑުމަޑުން ހަންގަނޑު ހިއްކާލާށެވެ. 

ހަންގަނޑު ހައިޑްރޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ގަވާއިދުން މޮއިސްޗަރައިޒާ އިން ފޮލޯއަޕް ކުރާށެވެ.

ހަވާދުގައި ގުދުރަތީ އެންޓިބެކްޓީރިއަލް ޕްރޮޕަޓީތަކެއް ހުރުމުން ހަންގަނޑު ސާފުކޮށް ސާފުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭއިރު، ހައިޑްރޭޝަން ވެސް ލިބެ އެވެ. ޔޯގަޓްގައި ލެކްޓިކް އެސިޑް ހިމެނޭއިރު، މިއީ ހަންގަނޑު މަޑުމަޑުން ފޮޅާލައި، ހަމުގެ މަރުވެފައިވާ ސެލްތައް ނައްތާލައި، ކުލަ އުޖާލާކޮށްދޭ މާއްދާއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔޯގަޓްގެ ޕްރޮބަޔޮޓިކްސް އަކީ ހަމުގެ ގުދުރަތީ މައިކްރޯބަޔޮމް ބެލެންސް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ.

މި މާއްދާތަކަކީ މޯލްޑިވްސް އިން ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނަ މާއްދާތަކަކަށް ވާއިރު، ހަން ސާފުކުރުމަށް ފައިދާހުރި މާއްދާތަކެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފާހަގަކުރުން މުހިންމީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހަންގަނޑަކީ ވެސް ތަފާތު ހަންގަނޑެއް ކަމާއި، ބައެއް ފަރުދުން ވަކި މާއްދާތަކަށް ނާޒުކު ވެދާނެ ކަމެވެ. އެލާޖީ ނުވަތަ ނާޒުކުކަން އެނގޭނަމަ މުޅި މޫނުގައި ކްލީންސަރ އުނގުޅުމުގެ ކުރިން ހަމުގެ ކުޑަ ސަރަހައްދެއްގައި ޕެޗް ޓެސްޓެއް ހެދުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް