ads
އަމިއްލަ ސްޓައިލެއް ހޯދުން
ހެދުން އަޅާނެ އަމިއްލަ ސްޓައިލެއް ހޯދުން
ތިމާގެ އަމިއްލަ ސްޓައިލަކީ ތިމާއަކީ ކާކުކަން، ދުނިޔެއަށް ތިމާ ހުށަހަޅާ ގޮތުގެ އިޝާރާތެކެވެ. އެއީ ތިމާގެ ހާއްސަ ސަހުޝިއްޔަތާއި، އުފެއްދުންތެރިކަމާއި، ފަރުދީ ވަންތަކަން ދައްކާލުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެކެވެ.

އަމިއްލަ ސްޓައިލް ހޯދައި ބަލައިގަތުމަކީ އިތުބާރު ބޮޑުވެ، ދިގުދެމިގެންދާ ތަސައްވުރެއް ދޫކޮށްލާނެ ކަމެކެވެ. 

މި ލިޔުމުގައި ފެޝަންގެ ދުނިޔޭގައި ދަތުރުކޮށް، އަމިއްލަ ވަކި ސްޓައިލެއް ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އަގުހުރި ބައެއް އިރުޝާދުތަކަށް ބަލައިލާނަމެވެ. 

ތިމާގެ ޝަހުޝިއްޔަތާ މެދު އަމިއްލައަށް ވިސްނުން:

ތިމާގެ ޝަހުސިއްޔަތުގެ ސިފަތަކާއި، ޝައުޤުވެރިކަމާއި، އަގުތަކާ މެދު ވިސްނާލުމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލާށެވެ. ތިމާއަށް އަރާމު، އިތުބާރު ކުރެވޭ، އަދި ސައްހަކަން އިހުސާސް ކުރެވޭ ކަންކަމާ މެދު ވިސްނާށެވެ. ތިމާއަށް ކަމުދަނީ ގަދަ ކުލަތޯ ނުވަތަ މަޑު ކުލަތައްތޯ ވިސްނާށެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސު ދެނެގަތުމަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ސްޓައިލް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވަރުގަދަ ބިންގަލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

ތަފާތު ފެޝަން އިންސްޕިރޭޝަންތައް ހޯއްދަވާ:

ތިމާގެ ހިތުގައި ގުގުމާލާ ފެޝަން އިންސްޕިރޭޝަންތައް ހޯދާށެވެ. މަޖައްލާތަކާއި ފެޝަން ބްލޮގްތަކާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތައް ބްރައުޒްކޮށް ޚިޔާލުތައް އެއްކުރުމާއި އާ ޓްރެންޑްތައް ހޯދުމެވެ. ލޮލުގައި އަޅައިގަންނަ އަދި އިންސްޕަޔާ ވެފައިވާ ކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭ ސްޓައިލްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ. 

ތަފާތު ސްޓައިލްތަކުގެ ތަޖުރިބާކުރުން:

ތިމާގެ "ކޮމްފޯޓް ޒޯނުން" ބޭރަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ތަފާތު ސްޓައިލްތައް ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހިލުން ނުވާށެވެ. ބޫޓިކްތަކާއި، ތްރިފްޓް ސްޓޯރުތަކާއި، އޮންލައިން ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ތަފާތު ހެދުންތައް ޓްރައިކޮށް، އެކި ރީތިކަންތައްތައް ދިރާސާކުރާށެވެ. ޕިސްތައް މިކްސްކޮށް މެޗްކޮށްގެން ތިމާގެ ޝަހުސިއްޔަތު ދައްކުވައިދޭ ތަފާތު އައުޓްފިޓްތައް އުފައްދާށެވެ. ވާސެޓިލިޓީ ގަބޫލުކޮށް، ތިމާގެ ހިތުގައި ގުގުމާލާ ސްޓައިލްތަކުގެ ރޭންޖެއް ގަބޫލުކުރާށެވެ.

ފިޓް އެންޑް ކޮމްފޯޓަށް ފޯކަސްކުރުން:

ކިތަންމެ ސްޓައިލިޝް އައުޓްފިޓެއް ނަމަވެސް ރަނގަޅަށް ނުފެތޭނަމަ ނުވަތަ އަރާމު ނުވާނަމަ އިތުބާރު ނުފެންނާނެ އެވެ. ހެދުމުގެ ފިޓް ކަމަށް ސަމާލުކަންދީ ހަށިގަނޑުގެ ބައްޓަން ފަޚުރުވެރިކޮށް، ފަސޭހަކަން އިހުސާސް ކުރެވޭ ތަކެތި ހޮވާށެވެ. އިތުބާރު ލިބެނީ އަމިއްލަ ހަންގަނޑުގައި އަރާމުކޮށް ހުރުމުންކަން ހަނދާން ކުރާށެވެ.

ކަސްރަތުކުރުން:

އެކްސެސަރީޒް އިން ކޮންމެ ހެދުމެއް ވެސް ރީތިކޮށް، ތިމާގެ ސަހުޝިއްޔަތު ވަރުގަދަކޮށްދެއެވެ. ސްޓައިލް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ސްކާފް އާއި ޓޮޕާއި ބެލްޓް އަދި ބޫޓު ފަދަ ތަކެތި ތަޖުރިބާ ކުރާށެވެ. ހެދުން ފުރިހަމަކޮށްދޭ އަދި ޝަހުޝިއްޔަތު ދައްކުވައިދޭ އެކްސެސަރީޒް ހޮވާށެވެ. 

ދެމެހެއްޓެނިވި ފެޝަން ގަބޫލުކުރުން:

ތިމާގެ އަމިއްލަ ސްޓައިލް އަހްލާގީ މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުން މުހިންމެވެ. މިހެންކަމުން ގިނަބަޔަކު ބަލައިގަންނަ ބްރޭންޑުތަކުގެ ސްޓައިލްތަކަށް އިސްކަންދޭށެވެ.  

އަމިއްލަ ސްޓައިލް ހޯދުމަކީ އަމިއްލަ ނަފްސު ހޯދުމާއި، އުފެއްދުންތެރިކަމާއި، އަމިއްލަ ނަފްސު ހާމަކުރުމުގެ ކުރިއަށްދާ ދަތުރެކެވެ. އެއީ ތިމާގެ ހާއްސަކަން ފާހަގަކޮށް، ތިމާގެ ފަރުދީ ވަންތަކަން ގަބޫލުކުރުމެވެ. ތިމާގެ ޝަހުޝިއްޔަތާ މެދު ވިސްނާ، ތަފާތު އިންސްޕިރޭޝަންތައް ހޯދައި، ސްޓައިލްތައް ތަޖުރިބާކޮށް، ފިޓް އަދި ކޮމްފޯޓަށް ފޯކަސްކޮށް، ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު އެކްސެސަރައިޒްކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ގަބޫލުކޮށް، ތިމާގެ އިންސްޓިންކްޓްތަކަށް އިތުބާރުކޮށްގެން ތިމާއަކީ ކާކުކަން އިތުބާރާއި ފަރުދީ ގޮތުން ދައްކުވައިދޭ ޕާސަނަލް ސްޓައިލެއް އުފެއްދިދާނެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް