ads
ޖާވްނީ ކަޕޫރު އަދި އާލިއާ ބަޓް
ހޫނު މޫސުމާ ގުޅޭ "ޕިންކް" މޭކަޕް
ޕިއިންކު ނުވަތަ ފިޔާތޮށި ކުލަ ހާއްސަކޮށް ހޫނު މޫސުމުގައި މޭކަޕް ކުރުމަށް މަގުބޫލު ކުލައެކެވެ. ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ކަމަށްވާ އާލިއާ ބަޓް އާއި ޖާންވީ ކަޕޫރު ފަދަ ތަރިން ޕިންކް ކުލައިގެ މޭކަޕް ލުކްތަކެއް ވަނީ މި ފަހަކަށް އައިސް ހިޔާރުކޮށްފައެވެ.

ޕިންކް ކުލައިގެ މޭކަޕް ކުރުމުގައި ތަފާތު އެތައް ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެއެވެ. ބްރައިޓް ޕިންކް ލިޕްސްޓިކާއި އައި ޝެޑޯ އާއި އެކު "ބޯލްޑް ލުކަކަށް" ދާން ޖެހޭއިރު، މަޑު ޕިންކް ބްލަޝް އާއި ލިޕް ގްލޯސް އާއި އެކު "ސޮފްޓު ލުކެއް" ވެސް ހިޔާރު ކުރެވިދާނެ އެވެ.

ޕިންކް މޭކަޕް ކުރާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭނަމަ ވިސްނަން ޖެހޭ މަދު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ހަންގަނޑު ރަނގަޅަށް ހައިޑްރޭޓް ވެފައިވާކަން ޔަގީން ކުރަން ޖެހެ އެވެ. 

ޕިންކް ކުލައަކީ ހިކި ހަންގަނޑަށް މާ ވަރުގަަދަ ކުލައަކަށް ވެދާނެތީ ރަނގަޅު މޮއިސްޗަރައިޒާއަކުން ފެށުން މުހިންމެވެ.

ދެވަނަ ކަމަކީ ހަމުގެ ކުލައަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޕިންކް ޝޭޑެއް ހޮވާށެވެ. ޕިންކްގެ ތަފާތު އެތައް ޝޭޑެއް ލިބެން ހުރުމުން ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްގެން ތިމާ ފަހުރުވެރިވާ އެއްޗެއް ހޯދާށެވެ. ޕިންކް މޭކަޕް ކުރާއިރު އެއްވެސް ގަވާއިދެއް ހަގީގަތުގައި ނެތް ކަމުން ތިމާއަށް އެންމެ ކަމުދަނީ ކޮން ޝޭޑުތަކެއްތޯ ބަލާށެވެ.

މިއީ ޕިންކް ކުލައިގެ މޭކަޕް ލޫކެއް ގެނައުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން:

ރަނގަޅު މޮއިސްޗަރައިޒާއަކުން ފަށާށެވެ. މިއީ މޭކަޕް އަށް އޮމާން ބިންގަލެއް އުފެއްދުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

މޭކަޕް ގިނަ ވަގުތު ދެމިހުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ޕްރައިމާ ބޭނުން ކުރާށެވެ.

ހަމުގެ ކުލައާގުޅޭ ޕިންކް ކުލައިގެ ޝޭޑެއް ހޮވާށެވެ.

މޭކަޕް އެއްވަރަކަށް އުނގުޅާށެވެ.

ޕިންކު ޑްރެމެޓިކް ލޫކަކަށް ތަންކޮޅެއް ގްލިޓާ ނުވަތަ ސްޕާކްލް އެއް އިތުރު ކުރަން ޖެހިލުން ނުވާށެވެ.

މޭކަޕް އޭގެ ތަނުގައި ހުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ސެޓިން ސްޕްރޭއަކުން މޭކަޕް ނިންމާލާށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް