ads
ހަނގަޑަށް ފަރުވާ ދޭނެ ރޫޓިންއެއް ބިނާކުރާނެ ގޮތް
ހަނގަޑަށް ފަރުވާ ދޭނެ ރޫޓިންއެއް ބިނާކުރާނެ ގޮތް
ހަންގަނޑަށް ފަރުވާ ދިނުމަކީ އޭގެ ސިއްހަތު ދެމެހެއްޓުމަށާއި ރަނގަޅު ކުލައެއް ހޯދުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.

މިކަން ކޮންތާކުން ފަށަންވީތޯ ވިސްނަމުންދާނަމަ، ތިމާއަށް ފައިދާހުރި ސްކިންކެއާ ރޫޓިންއެއް ބިނާކުރެވޭނެ ބައެއް އިރުޝާދުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ހަމުގެ ވައްތަރު ކަނޑައެޅުން: ހަންގަނޑަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ރޫޓިންއެއް ބިނާކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ ހަމުގެ ވައްތަރު އެނގުމެވެ. އެއީ ތެޔޮ، ހިކި، ކޮމްބިނޭޝަން، ނުވަތަ ނާޒުކު އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ މިކަން އެނގުމަކީ ހަންގަނޑަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓްތައް ހޮވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

ސާފުކުރުން: ސާފުކުރުމަކީ ހަންގަނޑަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ކޮންމެ ރޫޓިންއެއްގެ ބިންގާ އެވެ. ހަންގަނޑުން ނަޖިހާއި ތެލާއި މޭކަޕް ނައްތާލުމަށް މަޑުމައިތިރި ސާފުކުރާ އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރާށެވެ. އަދި ސާފުކުރުމަކީ ތިމާގެ ރޫޓިންގައި ދެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކަށް ހަންގަނޑު ތައްޔާރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ.

އެކްސްފޯލިއޭޓް: އެކްސްފޯލިއޭޓް ކުރުމަކީ ހަމުގެ މަރުވެފައިވާ ސެލްތައް ނައްތާލައި، ހަނގަނޑު ޒުވާންކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭކަމެކެވެ. ހަމުގެ ވައްތަރަށް ކަމުދާ ހާބަލް އެކްސްފޯލިއޭޓަރެއް ހޮވައި ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ނުވަތަ ދެފަހަރު ބޭނުން ކުރާށެވެ.

ޓޯން: ޓޯނިން އަކީ ހަމުގެ ޕީއެޗް ބެލެންސްކޮށް، ރޫޓިންގައި ދެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ. ހަމުގެ ވައްތަރަށް ކަމުދާ ޓޯނަރެއް ހޮވައިގެން ކަފަކޮޅަކުން އުނގުޅާށެވެ. .

ފަރުވާ: ލައްގަނޑު ފަދަ ހަމުގެ ވަކި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފަރުވާއެއް ބޭނުން ކުރާށެވެ. މިއީ ސީރަމް ނުވަތަ ސްޕޮޓް ފަރުވާއަކަށް ވެދާނެއެވެ.

މޮއިސްޗަރައިޒް: ހަންގަނޑުން ފެން މަދުވިޔަނުދީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް މޮއިސްޗަރައިޒިން މުހިންމެވެ. ހަމުގެ ވައްތަރަށް ކަމުދާ މޮއިސްޗަރައިޒާއެއް ހޮވައިގެން ހެނދުނާއި ރޭގަނޑު އުނގުޅާށެވެ.

ރައްކާތެރިކުރުން:  30 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ އެސްޕީއެފް އެއް ހުންނަ ބްރޯޑް ސްޕެކްޓްރަމް ސަންސްކްރީނެއް ބޭނުންކޮށްގެން އިރުގެ ގެއްލުން ހުރި ރޭތަކުން ހަންގަނޑު ރައްކާތެރިކޮށްލާށެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް