ads
ބޯ ހިރުވުން
ބޮލުގައި ބިހި ނެގުމުން ސަލާމަތްވާނެ ބައެއް ގޮތްތައް
ބޮލުގައި ބިހި ނެގުމަކީ ގިނަބަޔަކަށް ދިމާވާ މައްސަލައެކެވެ. މި މައްސަލައަކީ ވަކި ސަބަބަކާ ހެދި ދިމާވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ބުނަން ދައްޗެވެ. ނަމަވެސް ބޮލުގައި ބިހި ނަގާފާނެ ބައެއް ސަބަބުތަކާއި އެކަންކަމުން ދުރިހެލިވުމަށް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ އިރުޝާދު ދީފައެވެ،

ގަވާއިދުން އިސްތަށިގަނޑު ދޮވެލާށެވެ. މިއީ ނަޖިސް ތަތްވެ ފިހިގަނޑަށް މަގުފަހިވާ ނަޖިހާއި ތެލާއި ބެކްޓީރިއާ ނައްތާލުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

ތެޔޮ އިސްތަށިގަނޑަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޝޭމްޕޫއެއް ބޭނުން ކުރާށެވެ. މިއީ ސީބަމް އުފެއްދުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ބިހިނެގުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

ބާރުގަދަ ޝޭމްޕޫ އާއި ކޮންޑިޝަނާ ބޭނުންކުރުމުން ދުރުހެލިވާށެވެ. މިއީ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހުންނަ ގުދުރަތީ ތެޔޮތައް ނައްތާލައި ބިހިތައް ފަސޭހަކޮށްދޭ ކަންކަމެވެ.

އިސްތަށިގަނޑު މާބޮޑަށް ދޮވެ ނުލާށެވެ. އިސްތަށިގަނޑު މާގިނައިން ދޮވުމަކީ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހިކި ކުރަކިވުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމެކެވެ.

މުޅި ދުވަހު އިސްތަށިގަނޑުގައި އަތްލުމުން ދުރުހެލިވާށެވެ. މިއީ ބިހިނެހުމަށް މަގުފަހިވާ ބެކްޓީރިއާ އާއި ނަޖިސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

ލީވް-އިން ކޮންޑިޝަނަރެއް ބޭނުން ކުރާށެވެ. މިއީ އިސްތަށިގަނޑު މޮއިސްޗަރައިޒްކޮށް ބެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަކެވެ. އަދި އިސްތަށިގަނޑު ހިކި ހަލާކުވުން ހުއްޓުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

ގަވާއިދުން އިސްތަށިގަނޑު ކޮށާށެވެ. މިއީ ބެކްޓީރިއާ އާއި ނަޖިސް ރައްކާކުރެވޭ ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާ ކޮޅުތަކާއި މަރުވެފައިވާ އިސްތަށިގަނޑު ނައްތާލުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

ހަމުގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކާށެވެ. ބޮލުގައި ބިހި ނަގާނަމަ ފަރުވާއަށް ހަމުގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުން ބުއްދިވެރިއެވެ. 

ބޮލުގައި ބިހިނެގުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ބައެއް އިތުރު އިރުޝާދުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ބޭރުގައި އުޅޭއިރު ތޮފި އަޅާށެވެ. މިއީ އަތްވާއި ވައިގެ ސަބަބުން ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

އަލްކޮހޯލް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ބާރުގަދަ ކެމިކަލްތައް ހިމެނޭ ސްޓައިލިން ޕްރޮޑަކްޓްސް ބޭނުންކުރުމުން ދުރުހެލިވާށެވެ. މިއީ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހަލާކުވެ ބޮލުގައި ބިހިނެގުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަންކަމެވެ.

ދުޅަހެޔޮ ކާނާ ކެއުމެވެ. މޭވާ، ތަރުކާރީ، އަދި ހޯލް ގްރޭންސް އިން މުއްސަނދި ޑައިޓެއް ކެއުމަކީ ޖުމްލަ ސިއްހަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ ދުޅަހެޔޮކަން ކުޑަކޮށް ހަމުގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވެސް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

އެކަށީގެންވާ ނިދި ހޯދާށެވެ. އެކަށީގެންވާ ނިދި ލިބުމަކީ ޖުމްލަ ސިއްހަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. އަދި ބިހި ނަގަން މަގުފަހިވާ ސްޓްރެސް ކުޑަކުރުމަށް ވެސް އެހީތެރިވެދެ އެވެ.

ސްޓްރެސް މެނޭޖްކުރުން. ސްޓްރެސްގެ ސަބަބުން ވެސް ބިހި ނަގާފާނެއެވެ. ކަސްރަތު، ޔޯގާ ނުވަތަ މެޑިޓޭޝަން ފަދަ ސްޓްރެސް މެނޭޖް ކުރުމަށް ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ގޮތްތައް ހޯދާށެވެ.

ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ބިހި ނަގައިގެން އެއްވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ހުރިނަމަ ހަމުގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް އެދެމެވެ.

50%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
50%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް