ads
އަހަރުގެ ކުލް ވިވާ މެޖެންޓާ 18-1750
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރަސްމީ ކުލަ އިއުލާންކޮށްފި
އަންނަ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރަސްމީކުލައަކީ ”ވިވާ މެޖެންޓާ 750-18“ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

މެޖެންޓާ އަކީ ފިޔާތޮށި، ރަތް އަދި ދަނބު ކުލަ އެއްވެގެން ނުކުތް ކުލައެކެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ކުލައިގެ ގޮތުގައި، މި ކުލަ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ”އިޓް ކަލާ “ ގެ ނަމުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު އަހަރުގެ ކުލަ ކަނޑައަޅަމުންދާތާ 20 އަހަރުވެފައިވާ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ކުލައިގެ މާހިރުން ”ޕެންޓޯން ކަލާ އިންސްޓިޓުޓް“ އިންނެވެ. 

your imageވީވާ މެޖެންޓާ

ޕެންޓޯން އިން ކޮންމެ އަހަރަކު އަހަރުގެ ކުލަ ކަނޑައަޅަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ، ޓްރެންޑްތަކާއި، ފެޝަންތައް އަދި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ހަރަކާތްތައް ބަލައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެވެ. 

އެ އިންސްޓިޓިއުޓުން ބުނާގޮތުގައި މިއަހަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ވިވާ މެޖެންޓާ ކުލަ ރަމްޒުކޮށްދެނީ ”ރަތް އާއިލާއިން ތިރިވަމުންދާ، ގުދުރަތުން ބިންވަޅު ނެގި ހިޔަނި، އަދި ބާރުގެ އާ ސިގްނަލެއް ހާމަކުރާ އެއްޗެއް " ގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރާ އެއްޗެކެވެ.

އެ ކުލަ ރަމްޒްކުރަނީ ބާރުގަދަ، ބާރުވެރި، ކަރަންޓް، ބައުންޑަރީ ނެތް، ކެރޭ އަދި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ހިމެނުން ކަމަށް އެއިންސިޓިޓުން ބުނެ އެވެ.  

"ވިވާ މެޖެންޓާ އަކީ ހިތްވަރުގަދަ އަދި ބިރުވެރިކަމެއް ނެތް ކުލައެއް، އޭގެ އުފާވެރިކަމުން އުފާވެރިކަމާއި އުންމީދީ އުފާފާޅުކުރުމެއް ފާޅުކުރާ ކުލައެއްް، “ އެ އެއިންސްޓިޓިއުޓުން ބުނެފައިވެއެވެ.

your imageމެޖެންޓާ އުފެދިފައިވަނީ ފިޔާތޮށި، ދަނބު އަދި ރަތްކުލަ އެއްވެގެން

މިއަހަރުގެ(2022) ކުލައިގެ ގޮތުގައި ޕެންޓޯން އިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ކުލައަކީ ”ވެރީ ޕެރީ“ ނަމުގައި މަޑު ޖަންބު ކުލަ އެކެވެ. 

އަހަރުގެ ކުލައިގެ ގޮތުގައި ޕެންޓޯން އިން  ހިޔާރުކުރާ ކުލަތަކަކީ ފެޝަން، އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިޒައިން އަދި ޕްރޮޑަކްޓް ޕެކޭޖިން ފަދަ ހުރިހާ ސިނާއަތެއްގައި ޕްރޮޑަކްޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ވިޔަފާރީގެ ނިންމުންތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކުލަތަކެކެވެ. 

ޕެންޓޯން އިން މިހާރުވެސް ވަނީ އަންނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުލަ މެޖެންޓާ އިން، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނިތަކާ ގުޅިގެން ފޯނު، ވޯލްޕޭޕަ، ސްކޭޓް ޝޫޒް އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި ނެރެފަ އެވެ.  

57%
ކަމުގޮސްފި
14%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
14%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
14%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް