ads
ފުޓްކެއާ ފައިވާން:
ޔޫރަޕުގައި މިހާރު މާ މަޝްހޫރު ފައިވާނެއް
މި ފައިވާނަށް ކިޔަނީ "ފުޓް ކެއާ" ( FootCare) އެވެ. މިއީ ފައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަށީގެ މައްސަލަތައް ހައްލުވާ ފައިވާނެކެވެ.

މި ފައިވާނަކީ ކަށީގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ އިތުރުން ފެޝަނަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ވެސް އޮތް ރަނގަޅު ފަރުވާއެކެވެ. 

އަރާމު : ފުޓްކެއާ އަކީ އިންތިހާއަށް ލުއި އަދި އަރާމު ފައިވާނެކެވެ. އެއީ ހަށިގަނޑުގެ ޕޯސްޗާ ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ވެސް ފައިވާނެކެވެ.  އަރާމު ތަޖުރިބާއެއް ލިބިގެންދާނެ ފައިވާނެކެވެ. 

 ކަށީގެ ފަރުވާ : ފުޓްކެއާގެ އާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން ފައިގެ ރިހުންތައް ރަނގަޅަށް ފިލުވައިދެއެވެ. އެއީ ފައިގެ ބައްޓަމަށް އެޑެޕްޓްވާ ގޮތަށް ފައިގެ އާރކް ރަނގަޅަށް ހިފަހައްޓައިގެން ތިބޭއިރު 4.5 ސެންޓިމީޓަރުގެ ޕެޑެޑް ސޯލްސް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އެއީ އަސްލު ތެރަޕީޓިކް ބާލީހެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެއްޗެހިތަކެކެވެ.

 އަރާމު : މި ފައިވާނުގެ މޮޅުކަމަކީ  ހަމައެކަނި ކޮލިޓީއެއް ނޫން، އެއީ ވެސް އެސްތެޓިކް އެއްޗިއްސެވެ. އެއީ ގިނަ ކުލަތަކުން ހޯދިދާނެ ފައިވާނެއް ކަމުން ސްޓައިލް އާއި އެކު ހިނގާލެވޭނެ އެވެ.

your imageފުޓްކެއާ ފައިވާން:

 ފްލެކްސިބަލް އަދި ނުކައްސާ: ފުޓްކެއާ ފައިވާން އުފައްދާފައިވަނީ ޓެކްސްޗާ ނޯ ސްލިޕް މެޓީރިއަލް އިން ކަމުން ތެތް ތަންތަނުގައި ފަސޭހައިން ކައްސާނުލައި ހިނގާލެވެއެވެ.  ގޭތެރޭގައި ވެސް އަދި ބޭރުގައި ބުރަކޮށް އުޅޭއިރު ވެސް މި ފައިވާނަށް އެރިދާނެއެވެ.  މޫދަށް އަދި ސްވިމިން ޕޫލަށް ދިއުމަށް ވެސް ރަނގަޅެވެ.

 އެލާޖިކް ނުވޭ އަދި ބެކްޓީރިއާއިން ދުރުކޮށްދޭ : ފުޓްކެއާ ބޫޓުތަކުން ތިބާގެ ހަންގަނޑަށް އިޙްތިރާމް ކުރާއިރު، ރިއްސުމުގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ގްލޫ ނުވަތަ ރަބަރު އެކްސެލެރޭޓަރެއް ބޭނުންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެއީ އެލާޖީ އާއި ޖަރާސީމުން ދުރުހެލިވުމަށް ބަލާއިރު އެންމެ ރަނގަޅު މެޓީރިއަލް ކަމަށްވާ އީވީއޭ އިން އުފެއްދި މެޓީރިއަލް އެވެ.

67%
ކަމުގޮސްފި
33%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް