ads
އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ހުވާކުރާ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް، ރައީސް ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ހުވާކުރާ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް، ރައީސް ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ހުވާކުރާ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް، ރައީސް ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ހުވާކުރާ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް، ރައީސް ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ހުވާކުރާ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް، ރައީސް ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ހުވާކުރާ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް، ރައީސް ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ހުވާކުރާ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް، ރައީސް ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ހުވާކުރާ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް، ރައީސް ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް