ads
ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ހަމަލާގެ ސަބަބުން ގާޒާގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ގޮތް ހުސްވެފައި--
އަލް ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލު ބޭރުގައި އެމްބިއުލާންސްތަކަށް ދިން ހަމަލާގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ/ ސްކައި ނިއުސް
އަލް ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލު ބޭރުގައި އެމްބިއުލާންސްތަކަށް ދިން ހަމަލާގެ ތެރެއިން--
އަލް ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލު ބޭރުގައި އެމްބިއުލާންސްތަކަށް ދިން ހަމަލާގެ ތެރެއިން--
އަލް ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލު ބޭރުގައި އެމްބިއުލާންސްތަކަށް ދިން ހަމަލާގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ/ ސްކައި ނިއުސް
އަލް ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލު ބޭރުގައި އެމްބިއުލާންސްތަކަށް ދިން ހަމަލާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ސްކައި ނިއުސް
ގާޒާގެ އެމްބިއުލާންސް ގާފިލާއަކަށް ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން ހަމަލާގައި ގިނަ ބަޔަކު ޝަހީދުވި - ފޮޓޯ: ރޮއިޓާރސް