ads
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޕީއެންސީ ޖަގަހަ ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: ޕީއެންސީ
ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ, ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޕީއެންސީ
ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ, ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޕީއެންސީ
ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ, ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޕީއެންސީ
ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ, ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޕީއެންސީ
ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ, ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޕީއެންސީ
ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ, ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޕީއެންސީ
ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ, ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޕީއެންސީ
ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ, ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޕީއެންސީ
ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ, ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޕީއެންސީ
ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ, ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ޕީއެންސީ
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: ޕީއެންސީ
ޕީއެންސީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: ޕީއެންސީ
ޕީއެންސީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން - ފޮޓޯ: ޕީއެންސީ
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: ޕީއެންސީ
ޕީއެންސީ ޖަގަހަ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އަބްދުއްރަހީމް، ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒާ އެކު - ފޮޓޯ: ޕީއެންސީ
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޕީއެންސީ ޖަގަހަ ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: ޕީއެންސީ
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޕީއެންސީ ޖަގަހަ ހުޅުވުން - ފޮޓޯ: ޕީއެންސީ