ads
ނަރެންދުރަ މޯދީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމާ ތިން ދައުރަކަށް ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އިތުރުން އަވަށްޓެރި އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު، ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒާއި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ސަލާމް ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނަރެންދުރަ މޯދީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމާ ތިން ދައުރަކަށް ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އިތުރުން އަވަށްޓެރި އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް މުޢިއްޒު އިންޑިއާގެ ރައީސް ދްރޫޕަތީ މުރްމޫއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒުގެ އަރިހަށް ޑރ.ޖައިޝަންކަރު ކުރެއްވި އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު، ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒާއި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ މަޝްވަރާކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނަރެންދުރަ މޯދީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމާ ތިން ދައުރަކަށް ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އިތުރުން އަވަށްޓެރި އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ނަރެންދުރަ މޯދީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމާ ތިން ދައުރަކަށް ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އިތުރުން އަވަށްޓެރި އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބުން ކުރި ލިބުނު ނަރެންދުރަ މޯދީ ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދު ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި އަވަށްޓެރި ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނާ އެކު މޯދީ ފޮޓޯފުޅެއް ނަންގަވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް މަގާމުގެ ހުވާކުރައްވަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވި މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރައީސް މުއިއްޒާއި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވަކިން މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް