ads
ރައީސް މުއިއްޒު ހަތަރުވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕިން ސްޓޭޓްސް (ސިޑްސް) ގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް މުއިއްޒު ހަތަރުވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕިން ސްޓޭޓްސް (ސިޑްސް) ގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސިޑްސް ކޮންފަރެންސްގެ ހަވާސާގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް މުއިއްޒާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް މުއިއްޒު ހަތަރު ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕިން ސްޓޭޓްސް (ސިޑްސް) ގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވައި ދެއްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ސިޑްސްގެ ހަތަރުވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެންޓީގާ އެންޑް ބާބިޔުޑާ އަށް ރައީސް މުއިއްޒު މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތު އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ރައިޓްސް ރިޗަޑް ބެންޔޯންއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ސިޑްސްގެ ހަތަރު ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެންޓީގާ އެންޑް ބާބިޔުޑާ އަށް ރައީސް މުއިއްޒު މިހާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޓޮންގާގެ ބޮޑުވަޒީރު ސިއާސީ ސިވަލެނީއާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް މުއިއްޒު، ސިޑްސްގެ ހަތަރު ވަނަ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ސިޑްސްގެ ހަތަރު ވަނަ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެންޓީގާ އެންޑް ބާބިޔުޑާ އަށް ރައީސް މުއިއްޒު މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ސަމޯއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ފިއާމީ ނައޮމީ މަޓަފާއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް މުއިއްޒު "ސްމާޓް މޯލްޑިވްސް ޖާނީ ޓުވަޑްސް އަ ޑިޖިޓަލީ އިންކްލޫސިވް ކޮމިއުނިޓީ" ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ސިޑްސް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެންޓީގާ އެންޑް ބާބިޔުޑާއަށް ރައީސް މުއިއްޒު މިހާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ސީޝެލްގެ ރައީސް ވިވެލް ރަމަކަލަވަންއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފިސް
ރައީސް މުއިއްޒު، ހަތަރު ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕިން ސްޓޭޓްސް (ސިޑްސް)ގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވައި ދެއްވަނީ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް މުއިއްޒު ހަތަރުވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕިން ސްޓޭޓްސް (ސިޑްސް) ގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ވޭވަލް ރަމްކަލަވަންއާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް މުއިއްޒާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ހަތަރު ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕިން ސްޓޭޓްސް (ސިޑްސް) ގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް މުއިއްޒު ހަތަރުވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕިން ސްޓޭޓްސް (ސިޑްސް) ގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ސިޑްސް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެންޓީގާ އެންޑް ބާބިޔުޑާ އަށް ރައީސް މުއިއްޒު މިހާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އ.ދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓްރެސްއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް މުއިއްޒާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ހަތަރު ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕިން ސްޓޭޓްސް (ސިޑްސް) ގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް