ads
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިންތިހާބުކުރި ޕީއެންސީގެ ބޭފުޅުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިންތިހާބުކުރި ޕީއެންސީގެ ބޭފުޅުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 20 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 20 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 20 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 20 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 20 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 20 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 20 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 20 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 20 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު - ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ