ads
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ދެކަނބަލުން އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ވަފުދު މިއަދު މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި: އުމްރާގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރައްވަން މާދަމާ މައްކާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މަދީނާގައި ތިބޭ ދިވެހި ދަރިވަރުންނާ އެކު ރައީސް މުއިއްޒުގެ ދެކަނބަލުންނާއި ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް މުއިއްޒާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ކީރިތި ރަސޫލާގެ މިސްކިތް މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި މިއަދު ނަމާދު ކުރައްވަނީ: އުމްރާގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރައްވަން މާދަމާ މައްކާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރައްވަން ރައީސް މުއިއްޒު އިއްޔެ ސައޫދީ އަށް ވަޑައިގަތުމުން މަދީނާގެ އަމީރު މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މަދީނާގެ އެއާޕޯޓުން ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވީ މަދީނާގެ އަމީރު.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މަދީނާގެ އެއާޕޯޓުން ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވީ މަދީނާގެ އަމީރު.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް