ads
ބޭރުގެ ބައެއް ޖަމިއްޔާތަކާއި ބައެއް ގައުމުތަކަށް ރާއްޖެ އިން އާ ސަފީރުން އައްޔަން ކުރައްވައި ފަތްކޮޅު ހަވާލު ކުރަން މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ސަފީރުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އދ. އަށާއި ޖެނީވާގައި ހުންނަ އދ. ގެ މަރުކަޒުތަކަށާއި ހަތް ގައުމަކަށް ރާއްޖެ އިން ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރުންނާ ފަތްކޮޅު ހަވާލުކުރަން މިއަދު ބޭއްވި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް މުއިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އދ. އަށާއި ޖެނީވާގައި ހުންނަ އދ. ގެ މަރުކަޒުތަކަށާއި ހަތް ގައުމަކަށް ރާއްޖެ އިން ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރުންނާ ފަތްކޮޅު ހަވާލުކުރަން މިއަދު ބޭއްވި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް މުއިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖެ އިން ސިންގަޕޫރަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު މުހައްމަދު ލުވޭޒުއާ، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް މުއިއްޒު މިއަދު ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޖެނީވާގައި ހުންނަ އދ. ގެ މަރުކަޒުތަކަށް، ރާއްޖެ އިން ކަނޑައެޅި ދާއިމީ އާ މަންދޫބު ޑރ. ސަލްމާ ރަޝީދުއާ، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް މުއިއްޒު މިއަދު ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖެ އިން މެލޭޝިއާ އަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު ޑރ. މަރިޔަމް ޝަބީނާ އަހުމަދާ، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް މުއިއްޒު މިއަދު ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ-.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖެ އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު މަސްއޫދު އިމާދުއާ، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް މުއިއްޒު މިއަދު ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖެ އިން ބެލްޖިއަމަށާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު ގީލާ އަލީއާ، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް މުއިއްޒު މިއަދު ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖެ އިން އދ. އަށް ކަނޑައެޅި ދާއިމީ އާ މަންދޫބު ޑރ. އަލީ ނަސީރު މުހައްމަދާ، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް މުއިއްޒު މިއަދު ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖެ އިން ޗައިނާ އަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު ޑރ. ފަޒީލް ނަޖީބުއާ، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް މުއިއްޒު މިއަދު ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖެ އިން ޔޫއޭއީ އަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފު (މުންދު) އާ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސް މުއިއްޒު މިއަދު ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖެ އިން އިނިރޭސި ވިލާތަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު އިރުތިޝާމް އާދަމްއާ، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް މުއިއްޒު މިއަދު ހަވާލު ކޮށްދެއްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ބޭރުގެ ބައެއް ޖަމިއްޔާތަކާއި ބައެއް ގައުމުތަކަށް ރާއްޖެ އިން އާ ސަފީރުން އައްޔަން ކުރައްވައި ފަތްކޮޅު ހަވާލު ކުރަން މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، އާ ސަފީރުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޒަމީރާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އދ. އަށާއި ޖެނީވާގައި ހުންނަ އދ. ގެ މަރުކަޒުތަކަށާއި ހަތް ގައުމަކަށް ރާއްޖެ އިން ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރުންނާ ފަތްކޮޅު ހަވާލުކުރަން މިއަދު ބޭއްވި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް މުއިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް