ads
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި، ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ހަފަލާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އެމްއެމްޕީއާރްސީ
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި، ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ހަފަލާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އެމްއެމްޕީއާރްސީ
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި، ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ހަފަލާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އެމްއެމްޕީއާރްސީ
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި، ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ހަފަލާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އެމްއެމްޕީއާރްސީ
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި، ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ހަފަލާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އެމްއެމްޕީއާރްސީ
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި، ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ހަފަލާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އެމްއެމްޕީއާރްސީ
ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ހަފްލާގައި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ފައިސަލް ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: އެމްއެމްޕީއާރްސީ
އޭޓީއެމްގެ ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑް ސަރަހައްދުގައި ސަގާފީ ކުޅިވަރު ކުޅެނީ -- ފޮޓޯ: އެމްއެމްޕީއާރްސީ
ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ މުހިއްމު ހަތަރު އެވޯޑާ ހަވާލުވި ބޭފުޅުން. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ފައިސަލް ބައިވެރިވެޑައިގެންފައިވޭ -- ފޮޓޯ: އެމްއެމްޕީއާރްސީ