ads
ފަހި ދިރިއުޅުން ކުންފުނީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ނައިބު ރައީސް ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފްގެ އިތުރުން އެ ކުންފުނީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ .-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ 5 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކަށް، ނައިބު ރައީސް ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފް އެވޯޑު ދެއްވަނީ .-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ 5 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކަށް، ނައިބު ރައީސް ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފް އެވޯޑު ދެއްވަނީ .-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކަށް އެވޯޑު ދެއްވަނީ .-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކަށް އެވޯޑު ދެއްވަނީ .-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ 5 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކަށް އެފްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަމްދާން ޝަކީލް އެވޯޑު ދެއްވަނީ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ 5 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކަށް އެފްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަމްދާން ޝަކީލް އެވޯޑު ދެއްވަނީ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ 5 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް އެ ކުންފުނީގެ އާ ލޯގޯ އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވަނީ .-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ 5 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް އެ ކުންފުނީގެ އާ ލޯގޯ އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވަނީ .-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ 5 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ 5 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ 5 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ 5 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ 5 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ 5 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ 5 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ 5 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ނައިބު ރައީސް ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފް އާއި އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ ހަމްދާން ޝަކީލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ .-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް